21-01-2022
 

Επισκέψεις κατά Χώρα
0 επισκέψεις από 0 χώρες
Επισκέψεις τώρα
We have 31 guests online
Στατιστικά Στοιχεία

Επισκέψεις Σήμερα:0
Συνολικές Επισκέψεις:526691
 
 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Print E-mail

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΔΡΑ

Τα Κεντρικά Γραφεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων. Στο χώρο αυτό πραγματοποιούνται οι συνελεύσεις των μελών και οι συνεδρίες της Επιτροπής.

ΣΚΟΠΟΙ

Ως το άρθρο 3 του Καταστατικού.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κατά προτεραιότητα η δασοπυρόσβεση, η αντιμετώπιση πλημμυρών και σεισμών, η διάσωση ατόμων ευρισκομένων εν κινδύνω.

ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΒΟΛΗΣ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ως μέλη δύνανται να εγγραφούν ενήλικα άτομα τα οποία σέβονται τους σκοπούς του ΠΣΕΚ.

Οι συναφείς διατάξεις του Καταστατικού είναι σχετικές.

ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ

Από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τις συνδρομές των μελών.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Επταμελής Επιτροπή. Η θητεία είναι μονοετής. Εντός επτά ημερών από την εκλογή τους συνέρχονται και ορίζουν το Γραμματέα, βοηθό Γραμματέα, Οργανωτικό Γραμματέα, Ταμία, Υπεύθυνο Εκδηλώσεων, Υπεύθυνο Εκπαίδευσης, Υπεύθυνο Ασφάλειας.

Συνεδριάζει τακτικά, μια φορά τη βδομάδα και έκτακτα όταν προσκληθεί από το Γραμματέα ή το ζητήσουν γραπτώς τρία μέλη της Επιτροπής.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πραγματοποιείται εντός Φεβρουαρίου. Τα μέλη ενημερώνονται δυο βδομάδες πριν. Τα θέματα αφορούν σε απολογισμό του έργου, παρουσίαση λογαριασμών χρήσης, διάφορα και εκλογή νέας επιτροπής. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στο Γραμματέα 48 ώρες πριν από τη συνέλευση. Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλει κάθε ενεργό μέλος.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Γραμματέας προεδρεύει στις συνεδρίες της επιτροπής. Καθορίζει τις συνεδρίες και καθορίζει την ημερήσια διάταξη. Συνυπογράφει με τον Ταμία τις χρηματικές επιταγές. Εκπροσωπεί τον ΕΤΕΑ στο Σύνδεσμο και στους τρίτους. Τηρεί μητρώο μελών. Τηρεί φάκελο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Φυλάσσει τη σφραγίδα του ΕΤΕΑ. Συμμετέχει στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων, όπου και ανελλιπώς ενημερώνει τα μέλη για τις επικείμενες δραστηριότητες και την εν γένει λειτουργία του ΕΤΕΑ.

Ο βοηθός Γραμματέας καταγράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Αναπληρώνει το γραμματέα όταν αυτός απουσιάζει. Συγκαλεί τις συνεδρίες μετά από εντολή του γραμματέα. Αντίγραφο των πρακτικών υποβάλλει στο Γενικό Γραμματέα του ΠΣΕΚ.

Ο  Οργανωτικός Γραμματέας έχει την ευθύνη ετοιμασίας οργανογράμματος επαφής των μελών. Ετοιμάζει και υλοποιεί σχέδιο δράσης για εγγραφή και στράτευση νέων μελών. Τα πρωτότυπα έντυπα εγγραφής μελών παραδίδει στο Γενικό Γραμματέα του ΠΣΕΚ.

Ο Ταμίας ετοιμάζει προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών. Τηρεί ενήμερο βιβλίο λογαριασμών και φάκελο αποδείξεων. Εκδίδει, βάσει αποδείξεων επιταγές, τις οποίες συνυπογράφει με το Γραμματέα. Τηρεί μητρώο περιουσιακών στοιχείων του ΕΤΕΑ. Παρέχει στα μέλη κάθε πληροφορία σχετικά με τους λογαριασμούς του ΕΤΕΑ. Εισπράττει τις συνδρομές των μελών, κάθε εισφορά και χρήματα τα οποία καταθέτει σε ειδικό λογαριασμό. Αντίγραφο των λογαριασμών επιδίδει στο Γενικό Ταμία του ΠΣΕΚ.

Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης μεριμνά, βάσει ετησίου σχεδίου και προγράμματος, για τη διεύρυνση των γνώσεων, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μελών του ΕΤΕΑ.

Ο Υπεύθυνος Εκδηλώσεων εκπονεί σχέδιο ετήσιων ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, φιλανθρωπικών, περιβαλλοντικών και άλλων δραστηριοτήτων, με σκοπό τη σφυρηλάτηση των δεσμών των μελών και την προβολή του ΕΤΕΑ.

Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας, ετοιμάζει γενικούς κανονισμούς που αφορούν στην προστασία και διαφύλαξη της σωματικής ακεραιότητας των μελών. Ετοιμάζει, σε κάθε συγκεκριμένη εκδήλωση, ειδικό σχέδιο προστασίας των μελών και άλλων παρισταμένων.

 

 

Λευκωσία, Φεβρουάριος, 2010

 

 
 

Onisilos


ETEA


Μέλος Ομοσπονδιών

.....


ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Κάντε κλίκ

1ο Μέρος

2ο Μέρος

3ο Μέρος


ΓΕΕΦ
 

© 2018 Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων. All Rights Reserved.

Operated by Enigma